http://www.securitesociale.be [FR]
http://www.sociale-zekerheid.be [NL], met Dimonabrochure.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://www.secom.be/Content/Nieuws/1/dimona.html

Voor wie is Dimona aangifte verplicht?
De Dimona aangifte is verplicht voor alle Belgische werknemers. Elke werkgever dient de indiensttredingen en uitdiensttredingen van personen waarmee een arbeidsrelatie bestaat (m.a.w. een verhouding werkgever-werknemer) aan te geven. De verplichting geldt dus niet voor personen werkzaam onder het sociaal statuut van zelfstandigen (bestuurders en zaakvoerders met bezoldigd mandaat). Voor werknemers daarentegen is het al dan niet verschuldigd zijn van Belgische RSZ-bijdragen op zich niet determinerend om te bepalen of een Dimona aangifte vereist is of niet.
Zo moet een werknemer aangeworven door een Belgische vennootschap maar onderworpen aan buitenlandse SZ ook via Dimona aangegeven worden. Zo moet een door Belgische vennootschap naar het buitenland gedetacheerde werknemer wel degelijk via een Dimona aangegeven worden.
Welke personen dienen NIET via DIMONA aangemeld te worden ?
Naast de bedrijflsleiders (bestuurders, zaakvoerders) onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen, en uiteraard naast de gepensioneerden, de bruggepensioneerden en de personen welke nog van hun werkgever extra-wettelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen, dient eveneens geen DIMONA te gebeuren voor :
- mijnwerkers;
- zeelieden ter koopvaardij;
- werknemers die occasionele arbeid verrichten (zoals gedefinieerd in het R.S.Z.-uitvoeringsbesluit);
- werknemers die arbeidsprestaties verrichten in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst;
- werknemers die minder dan 25 dagen per jaar zijn tewerkgesteld in (o.a.) de socio-culturele sector;
- vrijwilligers (zoals gedefinieerd in het R.S.Z.-uitvoeringsbesluit);
- niet-inwonende dienstboden met beperkte prestaties;
- stagiairs, voor zover de prestaties die worden verricht zich bevinden binnen de grenzen van de stageovereenkomst.
Daarnaast geldt een tijdelijke uitsluiting voor gelegenheidswerknemers in de tuinbouwsector en in de horeca, waar het om technische redenen niet haalbaar is om de aangifteverplichting in te voeren vóór 1 januari 2004.

 

http://www.kuleuven.ac.be/personeel/dimona

DIMONA: Onmiddellijke aangifte aan de RSZ
In het kader van de wettelijk verplichte veralgemening van de elektronische RSZ-aangifte op
1 januari 2003 zal het vanaf die datum onmogelijk zijn om een personeelslid op retroactieve wijze aan te stellen.

 
Wat is Dimona ?
De overheid is al enkele jaren bezig met het uitbouwen van een efficiëntere administratie van de sociale zekerheid en maakt hierbij maximaal gebruik van de huidige technologische mogelijkheden (bijv. SIS kaart). In het kader van dit e-government wordt vanaf volgend jaar een systeem van onmiddellijke aangifte aan de RSZ verplicht voor alle werkgevers uit de privésector, en dus ook voor de K.U.Leuven. In het jargon spreekt men van DIMONA, wat staat voor Déclaration IMmédiate - ONmiddellijke Aangifte. Het principe van Dimona is dat elk begin of einde van een arbeidsrelatie onmiddellijk via elektronische weg wordt gemeld aan de RSZ.
De aangifte van een indiensttreding moet gebeuren vóór de werknemer effectief in dienst komt, een uitdiensttrreding binnen de 24 uur na het einde van het contract. Concreet zal er vanuit de personeelsdienst aan de RSZ dagelijks gemeld worden welke personeelsleden de volgende dag in dienst komen of uit dienst gaan.
Vanaf 1 januari 2003 is het daarom niet meer mogelijk om op retroactieve wijze een personeelslid aan te stellen, een contract te verlengen of iemand uit dienst te zetten.
Het spreekt vanzelf dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop wij binnen de K.U.Leuven omgaan met aanwerving, verlenging en aflopen van (tijdelijke) contracten. Wat moet worden aangegeven ?
Zowel de aanvang als het einde van elke arbeidsrelatie moet worden aangegeven voor bijna alle categorieën van personeel :
- alle personeelsleden met een wedde, AP en ATP;
- alle gastprofessoren;
- alle bursalen;
- alle jobstudenten.
Moeten niet aangegeven worden :
- bijzondere navorsers (worden betaald door FWO, IWT…)
- externen en vrijwilligers
- medewerkers onder het stelsel van BTC (Belgische Technische Coöperatie)
Wijzigingen in financiering of tewerkstellingspercentage moeten evenmin gemeld worden via Dimona.